ایام هفته

تاریخ

کارشناس

شماره تماس

شنبه

99/10/27

مهندس حقیقی

09377643073

یکشنبه

99/10/28

مهندس حقیقی

09377643073

دوشنبه

99/10/29

مهندس لرستانی

09364641071

سه شنبه

99/10/30

مهندس اردستانی

09372163383

چهارشنبه

99/11/01

مهندس مهکی

09199120458

پنجشنبه

99/11/02

مهندس لرستانی

09364641071

جمعه

99/11/03

مهندس مهکی

09199120458